Regulamin obozowy

Dodane przez edenadmin - pt., 17/02/2023 - 13:41

Nasze Credo:

Nasze obozy prowadzimy w oparciu o chrześcijańskie wartości i biblijny styl życia, który jest możliwy tylko poprzez trwanie w bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy przekonani, że chrześcijańskie zasady, jakie wynikają z treści Pisma Świętego, stanowią doskonałą podstawę do spełnionego i przepełnionego troską o drugiego człowieka życia opartego na więzi z Jezusem Chrystusem. Dlatego też na naszych obozach opowiadamy naszym dzieciom o tym, jak poznać Boga i żyć z Nim w oparciu o to, o czym czytamy w Biblii.

Regulamin Obozu:

 1. Podstawą zakwalifikowania dziecka na obóz jest oddanie wypełnionego Formularz Zgłoszeniowego Uczestnika Wypoczynku i opłacenie kosztów obozu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego Uczestnika Obozu. Oddanie Formularza jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom kierownictwa obozu.
 4. Picie napojów alkoholowych, palenie wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione.
 5. Zabrania się samowolnego przestawiania mebli w pokojach oraz wynoszenie koców, śpiworów, pościeli oraz używania ich do innych celów niż są przeznaczone.
 6. Zabrania się przebywania w kuchni osobom nienależącym do personelu kuchennego.
 7. Zabrania się Wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki.
 8. Zabrania się przychodzenia na posiłki w strojach kąpielowych.
 9. Uczestnikowi nie wolno wychodzić poza teren obozu bez zgody wychowawcy.
 10. Uczestnikowi nie wolno zakłócać ciszy nocnej.
 11. Uczestnikowi nie wolno przebywać w pokojach płci przeciwnej w godz. 22:00-8:00
 12. Uczestnik zobowiązany jest stawiać się punktualnie na zbiórkach oraz zajęciach programowych. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 13. Niemożność wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić do wychowawcy. Uczestnik jest zobowiązany do informowania wychowawców o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
 14. Uczestnik jest zobowiązany odnosić się z szacunkiem do wychowawców, współuczestników i innych osób.
 15. Uczestnik jest zobowiązany dbać o czystość, porządek oraz mienie na obozie.
 16. Uczestnicy (lub rodzice/opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich podczas pobytu na obozie.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zgubienie lub zniszczenie rzeczy cennych i wartościowych oraz pieniędzy.
 18. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników i wydalony z obozu na koszt rodziców/opiekunów. Kierownictwo obozu nie jest zobowiązane do zwrot kosztów za obóz.
 19. Uczestnicy zobowiązują się do oddania w depozyt telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych i korzystania z nich po uzgodnieniu z wychowawcami.